Przejdź do treści

Nasza oferta

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, zarówno w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności, jak też prowadzenia postępowań sądowych. Wieloletnia praktyka Kancelarii w korzystaniu z dogodnych i szybkich trybów postępowania sądowego oraz egzekucyjnego gwarantuje optymalne rezultaty w odzyskiwaniu należności od kontrahentów.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Analiza sprawy: Dokładnie analizujemy sytuację Klienta, identyfikując rodzaj i źródło zaległości, co pozwala nam dostosować strategię windykacyjną.

Prowadzenie postępowań sądowych: W przypadku konieczności skierowania sprawy do sądu, zapewniamy kompleksową obsługę procesów sądowych, reprezentując Klienta na każdym etapie.

Negocjacje: Staramy się osiągnąć polubowne porozumienie, wykorzystując umiejętności negocjacyjne w celu zabezpieczenia interesów Klienta.

Elastyczność płatności: Rozumiemy, że sytuacje finansowe mogą być zróżnicowane. Oferujemy elastyczność w ustalaniu warunków płatności za nasze usługi, aby sprostać oczekiwaniom Klientów.

PRAWO CYWILNE

Umowy cywilnoprawne: Opracowujemy, analizujemy i negocjujemy różnego rodzaju umowy cywilnoprawne, dbając o zabezpieczenie interesów naszych Klientów. Oferujemy pomoc w przygotowaniu umów najmu, dzierżawy, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów zlecenia, umów o świadczenie usług i innych.

Odpowiedzialność cywilna: Pomagamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej, zarówno w przypadku szkód osobowych, jak i materialnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Spory sądowe i pozasądowe: Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, starając się osiągnąć korzystne rezultaty dla naszych Klientów. Jednocześnie promujemy rozwiązania pozasądowe, takie jak mediacje, mające na celu skuteczne i szybkie rozwiązanie sporów.

Prawo nieruchomości: Oferujemy kompleksową obsługę transakcji związanych z nieruchomościami, w tym doradztwo przy zakupie, sprzedaży, dzierżawie oraz problematykę związaną z prawami do nieruchomości, w tym postępowania o wpis do ksiąg wieczystych.

Prawo spadkowe: Pomagamy klientom w sprawach związanych z dziedziczeniem, reprezentując klientów w postępowaniach spadkowych i sprawach związanych z podziałem majątku. 

PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zakładanie i rejestracja spółek: Pomagamy w zakładaniu i rejestracji firm, wspierając Klientów w wyborze odpowiedniej formy prawnej, przygotowując niezbędne dokumenty i prowadząc procesy rejestracyjne.

Prawo korporacyjne: Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z prawem spółek, w tym zmianami struktury własnościowej, sporami między wspólnikami oraz procesami związanymi z zarządzaniem korporacyjnym. Pomagamy przy prowadzeniu zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy, w tym poprzez redagowanie wymaganych uchwał i protokołów.

Umowy handlowe: Opracowujemy i analizujemy umowy handlowe, koncentrując się na zabezpieczeniu interesów naszych Klientów. Obejmuje to umowy dystrybucyjne, agencyjne, franczyzowe, a także umowy o współpracy biznesowej.

Prawo autorskie: Opracowujemy i analizujemy umowy związane z prawami autorskimi, w tym dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych. Wspieramy Klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw autorskich i znaków towarowych. Doradzamy w zakresie zgodnego z prawem korzystania z utworów oraz eksploatowania utworów w Internecie.

Nieuczciwa konkurencja: Udzielamy porad prawnych dotyczących prowadzenia kampanii reklamowych, dbając o zgodność z przepisami prawa oraz unikanie działań, które mogą zostać uznane za nieuczciwą konkurencję. Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych i pozasądowych związanych z praktykami nieuczciwej konkurencji, takimi jak wprowadzanie w błąd, naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa czy utrudnianie dostępu do rynku.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Doradztwo pracodawcom: Oferujemy kompleksowe doradztwo pracodawcom w zakresie prawa pracy, wspierając w sporządzaniu umów o pracę, regulaminów pracy, a także przy kwestiach związanych ze zwolnieniami i reprezentacją przed sądami pracy.

Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych: Pomagamy w rozwiązywaniu konfliktów i sporów na linii pracodawca-pracownik, zarówno w drodze mediacji, jak i w postępowaniach sądowych, chroniąc interesy naszych Klientów.

Optymalizacja umów pracy: Specjalizujemy się w analizie i optymalizacji umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, dbając o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi: Świadczymy pomoc w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym przy sporządzaniu dokumentacji i reprezentowaniu klientów w sprawami przed ZUS.

Reprezentacja przed sądami pracy: Reprezentujemy klientów przed sądami pracy w sprawach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, mobbingiem, dyskryminacją, a także w sporach o odszkodowania.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Doradztwo przedsiębiorcom w kryzysie finansowym: Oferujemy profesjonalne doradztwo przedsiębiorcom w kryzysie finansowym, pomagając w identyfikacji możliwości restrukturyzacyjnych i opracowaniu strategii poprawy sytuacji finansowej.

Postępowania restrukturyzacyjne: Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych, zarówno sądowych, jak i pozasądowych, w celu osiągnięcia porozumienia z wierzycielami i zachowania płynności finansowej.

Postępowania upadłościowe: Reprezentujemy Klientów w postępowaniach upadłościowych, zarówno jako wnioskodawcy, jak i wierzyciele, dbając o optymalne rozwiązania dla naszych Klientów.

Negocjacje z wierzycielami: Pomagamy w negocjacjach z wierzycielami w celu osiągnięcia ugody restrukturyzacyjnej, zmniejszenia zadłużenia lub uzyskania dogodnych warunków spłat.

Upadłość konsumencka: Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentujemy Klientów w trakcie trwania postępowania upadłościowego.

PRAWO RODZINNE

Rozwody i separacje: Pomagamy Klientom w przejściu przez proces rozwodu, wspierając ich w sprawach dotyczących podziału majątku, alimentów, a także ustalania opieki nad dziećmi. Oferujemy również pomoc w przypadkach separacji.

Sprawy alimentacyjne: Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z ustalaniem, modyfikacją i egzekwowaniem alimentów, dążąc do zapewnienia sprawiedliwych i adekwatnych środków utrzymania.

Opieka nad dziećmi: Pomagamy rodzicom w kwestiach związanych z ustalaniem opieki nad dziećmi, w tym określaniem czasu spędzanego z dziećmi, prawem do podejmowania decyzji oraz wszelkimi zagadnieniami związanymi z dobrem dzieci.

KREDYTY FRANKOWE

Analiza umów kredytowych: Przeprowadzamy szczegółową analizę umów kredytowych, identyfikując ewentualne nieprawidłowości, klauzule abuzywne czy inne elementy, które mogą wpłynąć na sytuację finansową Klientów i kwestię unieważnienia umowy kredytowej.

Negocjacje z bankiem: Pomagamy Klientom w prowadzeniu negocjacji z bankiem w sprawie kredytów frankowych, starając się osiągnąć korzystne warunki, m.in. poprzez przewalutowanie kredytu poprzez korzystnym kursie.

Reprezentacja przed Sądami: W przypadku konieczności dochodzenia praw Klienta na drodze sądowej, reprezentujemy przed sądami, zajmując się sprawami związanymi z klauzulami abuzywnymi, dążąc do unieważnienia umów kredytów frankowych.