Przejdź do treści

DODATKOWE 40 EURO OD KAŻDEJ NIEZAPŁACONEJ FAKTURY?

Każdy przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności prędzej czy później spotyka się z problemem kontrahentów, którzy nie regulują należności w terminie. Powszechnie wiadome jest, że w przypadku nieterminowej zapłaty należne są odsetki. Mniej znana jest natomiast instytucja rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Powyższą kwestię reguluje ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy, rekompensata za koszty odzyskiwania należności wynosi 40, 70, a nawet 100 EUR, zależnie od wartości należnego świadczenia pieniężnego.

Aby możliwe było żądanie rekompensaty muszą zaistnieć następujące warunki:

  1. obie strony transakcji handlowej są przedsiębiorcami;
  2. przedmiotem transakcji handlowej jest dostawa towaru lub świadczenie usługi;
  3. zaistniało opóźnienie w zapłacie należności.

To naprawdę wszystko. Niewątpliwym plusem takiego uregulowania jest brak konieczności wykazywania poniesionych kosztów odzyskiwania należności, rekompensata w zryczałtowanej kwocie jest należna jedynie za fakt opóźnienia w zapłacie należności. Co więcej, spóźniona zapłata należności nie pozbawia wierzyciela możliwości żądania zapłaty rekompensaty. 

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy transakcja handlowa podzielona jest na części, np. gdy strony zawarły umowę na stałe świadczenie określonych usług, gdzie co miesiąc wystawiana jest faktura. W takiej sytuacji bowiem rekompensata przysługuje odrębnie od każdej niezapłaconej faktury za dany okres! 

Nie ma przy tym oznaczonej dolnej granicy kwoty transakcji handlowej, od której należna jest rekompensata. Oznacza to, że można domagać się zapłaty rekompensaty nawet gdy równowartość należnej kwoty jest niższa niż 40 EUR.

W skrajnych przypadkach możliwe jest uzyskanie z rekompensaty kwoty wyższej niż kwoty należnej z faktur. Wydaje się to niemożliwe, ale taka jest rzeczywistość. Na potwierdzenie poniżej orzeczenie Sądu w jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię, w której należność z faktur stanowiła kwotę 959,40 zł, a tytułem rekompensaty została dodatkowo zasądzona kwota 1.080,57 zł.

Jeżeli zatem Twoi kontrahenci zalegają z płatnościami, to pamiętaj o przysługującej Ci rekompensacie za koszty odzyskiwania należności. To prosty sposób na większe pieniądze dla Twojej firmy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Masz wątpliwości co do przysługujących Ci roszczeń? Zapraszamy do kontaktu:

E-mail: kancelaria@wlodarczyk.pl

Tel. 512-311-888

Autor: Szymon Filip