Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

- doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy, w tym projektowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
- sporządzanie wewnątrzzakładowych aktów normatywnych, w tym regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- bieżąca pomoc w interpretacji oraz stosowaniu norm prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (czas pracy, dyscyplina pracy, urlopy wypoczynkowe, zasiłki z ubezpieczenia społecznego),
- doradztwo w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
- zastępstwo w sporach w sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych.