Prawo cywilne:

- sporządzanie lub opiniowanie umów, w tym umów nietypowych,
- udział w negocjowaniu warunków zawieranej umowy,
- wykładnia zawartych umów w zakresie praw i obowiązków stron,
- zastępstwo prawne w sporach sądowych.