Nieruchomości:

- sporządzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
- sporządzanie lub opiniowanie umów mających za przedmiot nieruchomość,
- prowadzenie postepowań o podział nieruchomości,
- prowadzenie postępowania o wpis w księgach wieczystych.